You are currently viewing คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • Post published:May 14, 2024

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกับสำนักวิชาโดยมีอาจารย์จากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม พร้อมนำชมห้องเรียน Smart Classroom เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคณะต่อไป