You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

  • Post published:December 4, 2023

เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ PSU Trang Young Camp 2023 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย
1. ค่ายสร้างนักบัญชีดิจิทัล
2. ค่ายเด็กคอมตรัง Digital Camp
3. ค่าย Digital Business เส้นทางสู่ Digital Product Manager
4. ติวภาษาอังกฤษ : พิชิต TCAS’67” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng)
เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาการ/วิชาชีพ และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมในรูปแบบของค่ายโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติการผ่านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงโอกาสในด้านอาชีพ กระตุ้นการนำเสนอความสามารถส่วนบุคคล รวมถึงประสบการณ์การอยู่ร่วมกัน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การเป็นกำลังคนที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป
สามารถเข้าไปชมภาพกิจกรรมทั้งหมด และภาพมอบเกียรติบัตรได้ที่ คลังภาพดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง url : https://photo.trang.psu.ac.th/