You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

  • Post published:January 11, 2024

มื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ (A Pathway to an Academic Promotion) ครั้งที่ 1 “เพิ่มศักยภาพและให้คำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับ คณาจารย์ภายในคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ได้เพิ่มศักยภาพและขอรับคำปรึกษาการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการกับทีมวิทยากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร โดยมี ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง