คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

***** วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ทางธุรกิจ การฝึกงาน การบริการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าในด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนของ  “หลักสูตรวัยเก๋าสร้างธุรกิจ” ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับบริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด  โดยมีคุณธรรศญา จิรกิจธารี กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม ในการนี้ ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร. อรชนก ช่องสมบัติ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx หัวข้อ Introduction to EdPEx เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา****** เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx” โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นวิทยากรส่งมอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านระบบ video conference****** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปรับใช้เกณฑ์ EdPEx…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

***** วันนี้ (30 ก.ค. 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ video conference.

Continue Readingม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Feedback Sharing to the Action Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 พร้อมกำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพของคณะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป.

Continue Readingทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดสัมมนา Accounting Education Conference 2021

***** เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี Accounting Education Conference : AccEC 2021 หัวข้อ Accounting Education in the New Normal จัดโดย คณะทำงานเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในปีนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยใช้รูปแบบการสัมมนาและนำเสนอแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา.

Continue Readingหลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดสัมมนา Accounting Education Conference 2021

ขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”

ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ไม่จำกัดคณะ) แนวคิดการตั้งชื่อ - มีเอกลักษณ์ - สื่อถึงความเป็นคณะพาณิชยศาสตร์ฯ - สะกดง่าย จดจำง่าย - ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ -18 พฤษภาคม 2564 โดยสแกน QR Code หรือ คลิก https://qrgo.page.link/GG691 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกัญญามาศ คงกล้า โทร. 075201700 ต่อ 52282

Continue Readingขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร WIL – ทำแผนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง”

วันนี้ (18 พ.ค.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน “การพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองประธานคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็วิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษา โดยมีอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม.

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร WIL – ทำแผนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง”

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขณะนี้ยัง "ไม่มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก"

Continue Readingประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับตรงพิเศษ ประจำปี 2564 โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง” ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS – https://student.mytcas.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  http://entrance.trang.psu.ac.th

Continue Readingมุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4