You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ในโครงการ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชน ในโครงการ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้

  • Post published:September 22, 2022

วันนี้ (22 กันยายน 2565) ที่ อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้ความรู้ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลโพรงจระเข้ ให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนด้านการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน และกิจกรรม Workshop โดยอาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และอาจารย์นราภรณ์  ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ให้ความรู้ด้านการคิดต้นทุน และกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ และกิจกรรม Workshop

ในการนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะทำงาน U2T for BCG ตำบลโพรงจระเข้ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนน้ำตกวังหินลาด ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนโดยอาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด นอกจากนั้น ยังบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว และกิจกรรม Workshop โดยอาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ และด้านการพัฒนาการตลาดยุคดิจิทัล เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน และกิจกรรม Workshop  โดย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนตำบลโพรงจระเข้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสองวันที่จัดกิจกรรม

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์