You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง นำทัพ U2T for BCG ร่วมแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง นำทัพ U2T for BCG ร่วมแสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

  • Post published:September 26, 2022

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะทำงาน U2T for BCG  ในความดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ U2T for BCG ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชย์ศาสตร์ฯ จัดระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ

ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากตำบลภายใต้การดูแลของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงการเสวนาทางวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจ ในวันที่ 24 กันยายน 2565 มีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำบลที่ชนะเลิศการแข่งขัน Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง) ทั้ง 8 ตำบล โดยมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านพลังงานและวัสดุ และด้านการท่องเที่ยว

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และหัวหน้าโครงการ U2T for BCG ตำบลบ้านควน ได้ร่วมเสวนาในด้านพลังงานและวัสดุ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติก จากตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งได้ยึดหลักการของมหาวิทยาลัยในมิติการสร้างความยั่งยืน และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ต่อไป

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์