You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

  • Post published:June 12, 2023

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะการแสดง ภาษา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและข่าวสารต่างๆ ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานหลักสูตรในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย