You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับเกียรติบัตรร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2565

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับเกียรติบัตรร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ประจำปี 2565

  • Post published:June 28, 2023

วันนี้ (28 มิถุนายน 2566) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนในการรับมอบเกียรติบัตร การเข้าร่วม “โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” ร่วมกับเครือข่ายสถาบันดำเนินการโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (YMLDP) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายฯ และได้ขับเคลื่อนโครงการมาตลอดปี 2565 ในการกระตุ้น ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ด้วยนำเครื่องมือที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับ “ความรอบรู้เรื่องสื่อ” สู่การนำไปใช้ประโยชน์ มาส่งเสริมรณรงค์ แบบครบวงจรทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน