ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่รับฟังและแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในโครงการ “OPOAI-C” ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Readingม.อ.ตรัง ลงพื้นที่รับฟังและแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในโครงการ “OPOAI-C” ประจำปีงบประมาณ 2566

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) ที่ โรงละคร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงแรมในเครือ Mariott ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสายโรงแรม ให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาในปีถัดไป ในการนี้ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอการประกวดผลงานนักศึกษา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566 ด้านนวัตกรรมดีเด่น และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น รวม 12 ผลงาน

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

ม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง วัดในชุมชน บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบชุดอุปกรณ์ต้นแบบมากกว่า 10 ชุด ให้กับเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง พระอาจารย์วัดน้ำผุด ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลปากแจ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หัวหน้าโครงการฯ…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

หลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

หลักสูตรการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง (FIRM) ม.อ.ตรัง ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และงานรับนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และ ดร.ชัยยา น้อยนารถ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การแนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรที่เปิดสอน การรับนักศึกษา และให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ที่นำไปต่อยอดในอนาคต…

Continue Readingหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

อบรม Artificial Intelligence: AI – การใช้ Deep Learning เพื่อรู้จำวัตถุด้วยภาพ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หัวข้อ “การใช้ Deep Learning เพื่อรู้จำวัตถุด้วยภาพ” อบรมระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท สมัครและชำระเงินได้ ตั้งแต่ บัดนี้ – 26 มีนาคม 2566 หนังสือเชิญร่วมอบรมหลักสูตร-AIDownload สอบถามเพิ่มเติมผศ.กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐโทร. 08 9196 0191

Continue Readingอบรม Artificial Intelligence: AI – การใช้ Deep Learning เพื่อรู้จำวัตถุด้วยภาพ

นักศึกษา หลักสูตร Business English จัดโครงการ Open Eyes, Open Mind  เปิดโลกภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน  

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์เจนใจ นิพัทธมานนท์ ดร.สติมา โรจนวงศ์ชัย อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาในสาขาวิชา ได้จัดโครงการ Open Eyes, Open Mind – เปิดโลกภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน  ปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ รวมทั้งการเรียนรู้ของนักศึกษาจากสถานประกอบการจริง สร้างประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว การโรงแรม และสายการบิน โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และ โรงแรมดุสิตธานีกระบี่ บีช รีสอร์ท ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารทั้งสองสถานที่เป็นอย่างดี

Continue Readingนักศึกษา หลักสูตร Business English จัดโครงการ Open Eyes, Open Mind  เปิดโลกภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงาน  

หลักสูตร รปศ. ม.อ.ตรัง จัดบรรยายหัวข้อ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมคณาจารย์ในสาขา ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีนิพัทน์ ทองคำ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ ศาลปกครองสงขลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อสัมมนาเรื่อง ศาลปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 944-200 Administrative Procedure Law กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Continue Readingหลักสูตร รปศ. ม.อ.ตรัง จัดบรรยายหัวข้อ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

คณาจารย์ ม.อ.ตรัง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตร”

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร เพื่อยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตร” ให้แก่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง โดยมีการบรรยายในหัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาดดิจิทัล และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “กิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าและเกษตรอุตสาหกรรม…

Continue Readingคณาจารย์ ม.อ.ตรัง เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตร”

หลักสูตร Business English คณะพาณิชยศาสต์ ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ บันไดสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพปีที่ 6

เมื่อวันอังคารที่ 7 14 และ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ “บันไดสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพปีที่ 6” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ศิรสา ชลายนานนท์ นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการแปลข่าวการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การแปลคำบรรยายและสุนทรพจน์ การแปลเอกสารประกอบการประชุม และการแปลแบบล่าม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตอื่นๆ รวมถึงนักศึกษาและอาจารย์ต่างสถาบัน ให้ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการแปล โดยอบรมผ่านระบบ Zoom meeting มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 228 คน รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ อาจารย์สุทธิดา พรจำเริญ และดร.สุดาทิพย์…

Continue Readingหลักสูตร Business English คณะพาณิชยศาสต์ ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ บันไดสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพปีที่ 6