ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Publication Pathways : ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ”

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “International Publication Pathways : ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ” จัดระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุโสบ บุญสุข อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และอาจารย์นันทนา สิทธิรักษ์ (ผู้ช่วยวิทยากร) อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย และให้คำปรึกษาด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Publication Pathways : ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์นานาชาติ”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน และ อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย” เพื่อให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานวิจัยพร้อมกับการให้บริการวิชาการ โดยคณะทำงานโครงการ “NakornTrang Innovation City” นำโดยอาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ แนะนำการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในสัญญาบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด โดยมี นายคเณศ โยธี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนาม

Continue Readingดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

Continue Readingดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่1 หัวข้อ “Updated TFRS for NPAEs และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง การนับชั่วโมง CPD: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท หลักสูตรที่2 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในงานด้านภาษีและเสนอรายงานทางบัญชี” วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564…

Continue Readingอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7 Target : กลุ่มคนที่มีการใช้งานหรือมีแนวโน้มใช้งานเราเตอร์ไมโครติกในระบบเครือข่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ช่างติดตั้ง ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร นักเรียน นักศึกษา ครู และ อาจารย์ ในระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ (MikroTik Certified Trainer) อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7

Agent of Heels: Misadventures of Agent Romanov [v0.25.0] [beWilder]

ภาพรวม เจ้าหน้าที่ Romanov เป็นตัวแทน Heels ที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในภารกิจเป็นครั้งคราว บางคนจบลงด้วยเลวร้ายกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่เธอไม่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เธอไม่สามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง…จนถึงตอนนี้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูเกมสำหรับผู้ใหญ่เพิ่มเติม: f95zone ข้อมูลเกม ผู้พัฒนา: Patreon ภาษาอังกฤษ ประเภท: 3DCG ก้น ผจญภัย นางเอก สาวเซ็กซี่ หัวนมใหญ่ ก้นใหญ่ สัตว์ประหลาด เอเลี่ยน หนวด ล้อเลียน แบล็กเมล์ การคอร์รัปชั่น การชอบชอบแสดงออก การครอบงำหญิง ใช้เท้า คลำหา เพศกลุ่ม ใช้มือ เลสเบี้ยน การครอบงำของผู้ชาย , การช่วยตัวเอง, การควบคุมจิตใจ, ตัวเอกหลายคน, ออรัลเซ็กซ์, ครอบครอง, การค้าประเวณี, Rpg, การปอก,…

Continue ReadingAgent of Heels: Misadventures of Agent Romanov [v0.25.0] [beWilder]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.thประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDownload

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ กูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.thประกาศผู้ชนะDownload

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”

ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ไม่จำกัดคณะ) แนวคิดการตั้งชื่อ - มีเอกลักษณ์ - สื่อถึงความเป็นคณะพาณิชยศาสตร์ฯ - สะกดง่าย จดจำง่าย - ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ -18 พฤษภาคม 2564 โดยสแกน QR Code หรือ คลิก https://qrgo.page.link/GG691 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกัญญามาศ คงกล้า โทร. 075201700 ต่อ 52282

Continue Readingขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”