You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติวางแผนระบบงาน “Work System” สำหรับการพัฒนาคณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติวางแผนระบบงาน “Work System” สำหรับการพัฒนาคณะ

  • Post published:May 31, 2022

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมทีมผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมทั้งตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งระดมความคิดเห็น ร่วมสะท้อนความคิดด้านการบริหารองค์กร เปิดมุมมองการเชื่อมโยงการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันในระหว่างหน่วยงานภายในคณะ และเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน นำไปสู่การวางแผนระบบงาน “Work System” สำหรับการพัฒนาคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในปีการศึกษา 2565 โดยคณะฯ ตั้งเป้าหมายมุ่งผลลัพธ์ไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมทุกส่วนงาน