You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

  • Post published:June 23, 2022

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน และ อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย” เพื่อให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานวิจัยพร้อมกับการให้บริการวิชาการ โดยคณะทำงานโครงการ “NakornTrang Innovation City” นำโดยอาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ แนะนำการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านโปรแกรรม Zoom