You are currently viewing คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

  • Post published:June 23, 2022

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่ชุมชนควนขัน และชุมชนสวนจันทร์ – วัดนิโครธ เขตเทศบาลนครตรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Nakorn Trang Innovation City ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง เพื่อวางรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของโครงการย่อย NakornTrang AgriCity มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับคนเมือง โดยการนำนวัตกรรมทางการเกษตรและระบบ IoT (Internet of Thing) มาใช้ในการดำเนินโครงการ