You are currently viewing ทีมนักศึกษาบัญชี ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีม โครงการ Thailand Accounting Challenge 2024

ทีมนักศึกษาบัญชี ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีม โครงการ Thailand Accounting Challenge 2024

  • Post published:January 30, 2024

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 Thailand Accounting Challenge 2024 โดยมีอาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ เป็นอาจารย์ควบคุม ทีมประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1. นางสาวกรกนก ทวีสุขภัทรกุล
2. นางสาวนัจวา หะมะ
3. นางสาวสุนิษา จันทร์เอียด
โดยทีมนักศึกษาบัญชี ม.อ.ตรัง ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สนับสนุนการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัญชี ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านวิชาชีพบัญชี และแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้สู่ความเป็นสากลต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Page: หลักสูตรบัญชี
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ