You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 2

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 2

  • Post published:August 25, 2022

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มิติด้านการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมิติด้านภาษาจีนและวัฒนธรรม โดย ดร.เกตมาตุ ดวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐานต่อไป

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์