ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในสัญญาบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด โดยมี นายคเณศ โยธี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนาม

Continue Readingดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

Continue Readingดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่1 หัวข้อ “Updated TFRS for NPAEs และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง การนับชั่วโมง CPD: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท หลักสูตรที่2 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในงานด้านภาษีและเสนอรายงานทางบัญชี” วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564…

Continue Readingอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7 Target : กลุ่มคนที่มีการใช้งานหรือมีแนวโน้มใช้งานเราเตอร์ไมโครติกในระบบเครือข่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ช่างติดตั้ง ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร นักเรียน นักศึกษา ครู และ อาจารย์ ในระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ (MikroTik Certified Trainer) อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมลงนามสัญญาบริการวิชาการ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในสัญญาบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด โดยมี นายคเณศ โยธี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนาม

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมลงนามสัญญาบริการวิชาการ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด