You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมลงนามสัญญาบริการวิชาการ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมลงนามสัญญาบริการวิชาการ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

  • Post published:April 12, 2022

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในสัญญาบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด โดยมี นายคเณศ โยธี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนาม