You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 3

  • Post published:September 5, 2022

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ โดยการจัดโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 3 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านสาระน่ารู้ต่อชุมชน โดย คุณจิราภรณ์ ชูเอน ปราชญ์ชุมชน ซึ่งได้สาธิตและถ่ายทอดวิธีการทำ “กระเป๋า Handcraft จ๊าบทุกใบ” และมิติด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐาน โดยได้ร่วมผลิตสินค้ากระเป๋าและระดมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มากกว่า 5 รายการ ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนาโต๊ะหมิงต่อไป

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์