You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำสินค้า U2T for BCG ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงานเปิดตัวตลาดวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลนาตาล่วง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำสินค้า U2T for BCG ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงานเปิดตัวตลาดวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลนาตาล่วง

  • Post published:September 5, 2022

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ ถ้ำเขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลนาตาล่วง นำผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการ U2T for BCG ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลบางรัก และตำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาของแต่ละตำบล โดยมีทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าและการแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนในมิติต่าง ๆ ในช่วงก่อนหน้านี้ และชุมชนได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดสินค้าและบริการของตนเอง

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์