You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบ้านควน ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบ้านควน ครั้งที่ 3

  • Post published:September 5, 2022

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลบ้านควน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงกิจกรรมภายในโครงการ โดยการจัดโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลบ้านควน ครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มิติด้านการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และมิติด้านภาษาจีนและวัฒนธรรม โดย ดร.เกตมาตุ ดวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเอกพล ณ พัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน คุณไมตรี ซ่วนยุก รองปลัดการบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมบุคลากร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ประชาชนผู้สนใจ ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐานต่อไป

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์