You are currently viewing U2T for BCG ทุ่งค่าย พัฒนาสูตรข้าวเหนียวแก้ว  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว

U2T for BCG ทุ่งค่าย พัฒนาสูตรข้าวเหนียวแก้ว  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในงาน ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว

  • Post published:August 31, 2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมคณะทำงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตำบลทุ่งค่าย ได้จัดกิจกรรมโครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้การทำข้าวเหนียวแก้วสูตรใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทำข้าวเหนียวแก้วจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรักษ์ถิ่นทุ่งค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ในการทำข้าวเหนียวแก้วสูตรดั้งเดิม และสูตรใหม่ ได้แก่ สูตรชาไทย สูตรกลิ่นมะพร้าว และสูตรผสมธัญพืช เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำข้าวเหนียวแก้วไว้ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และคณะทำงานยังได้นำสินค้าข้าวเหนียวแก้วสูตรใหม่ในรูปแบบแพ็คเกจสินค้าที่ทันสมัย นำมาทดสอบการทำตลาดให้ลูกค้าได้ชิมฟรี และจัดจำหน่าย พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณย่านหัวสะพานเก่า เทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์