You are currently viewing U2T for BCG ตำบลโคกหล่อ จัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลวดลายใหม่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

U2T for BCG ตำบลโคกหล่อ จัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลวดลายใหม่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

  • Post published:August 31, 2022

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตำบลโคกหล่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติกและการเผยแพร่ความรู้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกหล่อ ณ อาคารสำนักงานชั่วคราวเทศบาลตำบลโคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบลวดลายใหม่ เช่น ลายหัวใจ ลายหมี เป็นต้น และพัฒนารูปทรงของการสานกระเป๋าให้เกิดเป็นสินค้าที่ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้ากระเป๋าสานเส้นพลาสติกของกลุ่มผู้สูงอายุให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

#U2T#U2TforBCG

#CM#PSU#PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์