You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว”

  • Post published:August 29, 2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณย่านหัวสะพานเก่า เทศบาลตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง และคณะ ร่วมงานย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว และชมรมเมืองเก่าย่านตาขาว โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน

งาน “ย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. โดย คณะทำงาน U2T for BCG ตำบลย่านตาขาวและตำบลทุ่งค่าย จังหวัดตรัง ได้สนับสนุนการดำเนินงานย้อนวันวานเมืองเก่า@ย่านตาขาว โดยร่วมจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์จากชุมชน นำเสนอแผนท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนั้น ภายงานได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นั่งซาเล้งชมวิถีชุมชนในท้องถิ่น แต่งตัว ถ่ายภาพสไตล์วินเทจย่านเมืองเก่า แข่งขันขูดมะพร้าว รับชมการแสดงจากชุมชนและนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมตักไข่การกุศลลุ้นรางวัล การจำหน่ายอาหาร ขนมพื้นเมือง และขนมโบราณที่หารับประทานได้ยาก และอีกหลายรายการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรัง ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตรังต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังอีกด้วย ติดตามการดำเนินโครงการ U2T for BCG ตำบลย่านตาขาว ได้ที่เพจ ย่านตาขาววันวาน – “By U2T Yantakhao Trang”