You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบ้านควน ครั้งที่ 1

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบ้านควน ครั้งที่ 1

  • Post published:August 10, 2022

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลบ้านควน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลบ้านควน ครั้งที่ 1 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการตลาดดิจิทัล บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ด้านการประกันภัยในชีวิตและธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ ด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเอกพล ณ พัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน คุณไมตรี ซ่วนยุก รองปลัดการบริหารส่วนตำบลบ้านควน พร้อมบุคลากร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยวชุมชน สินค้าและบริการตามมาตรฐาน โดยในมิติที่ 3 ในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจะจัดจำหน่าย เข้าสู่ระบบบริหารจัดการหน้าร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ (E-Shop) และจะเปิดตัวแพลตฟอร์ม E-Shop ดังกล่าวของตำบล ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามได้ในช่องทางการสื่อสารของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์