You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ยินดีกับทีม Dark Horse ต.บ้านควน คว้า Champion of พลังงานและวัสดุ ระดับภูมิภาคใต้ตอนบน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ “U2T for BCG Hackathon 2022”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ยินดีกับทีม Dark Horse ต.บ้านควน คว้า Champion of พลังงานและวัสดุ ระดับภูมิภาคใต้ตอนบน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ “U2T for BCG Hackathon 2022”

  • Post published:August 11, 2022

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานโครงการฯ เข้าร่วมให้คำแนะนำและให้กำลังใจ ทีม Dark Horse ตำบลบ้านควน ซึ่งเป็นหนึ่งในตำบลที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในโครงการ U2T for BCG เพื่อนำเสนอผลงานด้านพลังงานและวัสดุ และแสดงความยินดีกับทีม Dark House ตำบลบ้านควน 1 ในสุดยอด 4 ทีม ที่คว้า Champion of พลังงานและวัสดุ ระดับภูมิภาคใต้ตอนบน เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ “U2T for BCG Hackathon 2022” ที่จะนำเสนอผลงานในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ในช่วงท้ายทีมทำงานได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ ในหลายมิติที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จะให้สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันในรอบต่อไป

#U2T#U2TforBCG

#CM#PSU#PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์