You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการอบรมจัดทำ Portfolio ให้นักเรียน ม.ปลาย ใน จ.ตรัง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการอบรมจัดทำ Portfolio ให้นักเรียน ม.ปลาย ใน จ.ตรัง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

  • Post published:July 12, 2022

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานหลักสูตรและคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง ที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “TCAS : Portfolio เขียนอย่างไรให้ได้คอนเทนต์คุณภาพ” จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาต่างๆ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจัดทำ Portfolio และรับฟังการแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งเป็นการให้บริการวิชาการและดูแลสังคมที่เชื่อมโยงบทบาทของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั้งสองโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 246 คน