You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG รอบ 3

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG รอบ 3

  • Post published:July 8, 2022

วันนี้ (8 กรกฎาคม) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG รอบที่ 3 ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ตำบลในควน ตำบลทุ่งค่าย ตำบลโคกหล่อ ตำบลเกาะเปียะ ตำบลหนองบ่อ ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลบางรัก ตำบลหนองตรุด เข้ารับการสัมภาษณ์ ส่วนผู้สมัครในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลนาพละ  ตำบลทับเที่ยง  และตำบลโพรงจระเข้ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานวิทยาเขตตรัง โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในเว็บไซต์ระบบของโครงการ U2T for BCG ที่ https://u2tbcg.com/ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565