You are currently viewing ม.อ.ตรัง ระดมความคิดดันโครงการ “ย่านนวัตกรรมทับเที่ยง” เพื่อการพัฒนาจังหวัดตรัง

ม.อ.ตรัง ระดมความคิดดันโครงการ “ย่านนวัตกรรมทับเที่ยง” เพื่อการพัฒนาจังหวัดตรัง

  • Post published:April 11, 2022

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการโครงการย่านนวัตกรรมตรังสแควร์ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาเขตตรัง และตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ควบคู่กับการทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรัง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพลิกโฉมวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอธิการบดีเป็นประธาน ได้มอบนโยบายของมหาวิทยาลัยให้วิทยาเขตตรังนำแนวคิด “ย่านนวัตกรรม” เข้ามาดำเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีภารกิจทำงานร่วมกับจังหวัดตรังหรือชุมชนอย่างแท้จริง และเป็น Learning platform ให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการช่วยกันระดมความคิดเห็นบูรณาการศาสตร์ความรู้ในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมออกแบบการพัฒนาจังหวัดตรังและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตามโครงการ “ย่านนวัตกรรมตรังสแควร์” เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหอนาฬิกาและศูนย์ราชการจังหวัดตรัง ให้เป็นพื้นที่เพื่อชุมชน โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จะดำเนินโครงการเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเครือข่ายความร่วมมืออย่างแท้จริง ตาม flagship ของวิทยาเขตตรัง คือ “วิทยาเขตแห่งนวัตกรรมการจัดการและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน” โดยให้ความสำคัญในด้านสังคมสูงวัย การท่องเที่ยวทุกช่วงวัย การเพิ่มมูลค่าให้กับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และขยายพื้นที่การดำเนินงานจากพื้นที่ “ตรังสแควร์” ขยายใหญ่ขึ้นในพื้นที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็น “ย่านนวัตกรรมทับเที่ยง”