You are currently viewing นศ.สาขาประกันภัยฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศ แข่งขันผลงานสหกิจศึกษาฯ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นศ.สาขาประกันภัยฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศ แข่งขันผลงานสหกิจศึกษาฯ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • Post published:March 25, 2022

วันนี้  (25 มีนาคม 2565) นางสาวภัทราพรนิษฐ์ ไชยธรรมวาณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมี ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นที่ปรึกษา ได้ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุปกรณ์เคลื่อนที่ไฟฟ้า และได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยนักศึกษาจะเข้าประกวดนำเสนอผลงานในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างต่อไป