You are currently viewing ม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564

ม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564

  • Post published:September 16, 2021

***** เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563 – 2564 โดย อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2563 และอาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2564

***** นอกจากนั้น ยังมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการรับนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2564 ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2563 ได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์ และรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564 ได้แก่ บริษัท ทรัพย์เปอร์ จำกัด.