You are currently viewing คณะทำงาน อว.ส่วนหน้า จ.ตรัง ลงพื้นที่ อ.สิเกา ร่วมหารือแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

คณะทำงาน อว.ส่วนหน้า จ.ตรัง ลงพื้นที่ อ.สิเกา ร่วมหารือแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  • Post published:September 16, 2021

***** เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ นางประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นายอดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ประชุมนอกสถานที่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในจังหวัดตรัง กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)  ผลักดันโครงการการท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย (Tourism for All) โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มาเที่ยวจังหวัดตรัง

***** การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism เป็นการท่องเที่ยวที่นำเอาศาสตร์แห่งการบำบัดหรือกิจกรรมเพื่อสุขภาพ มาผสานรวมกับการท่องเที่ยวให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น การทำสปาจากโคลน การท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเค็ม การเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายในระหว่างท่องเที่ยว การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  การดูแลความงามของสุขภาพผิว เป็นต้น โดยการดำเนินการของคณะทำงานฯ ได้ประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มาผนวกศาสตร์และพัฒนานำเอาจุดเด่นจุดน่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย โดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ให้สามารถมาเที่ยวพักผ่อนโดยได้ผ่อนคลายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ.