You are currently viewing รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

  • Post published:September 10, 2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4