You are currently viewing นักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ

นักศึกษาหลักสูตร FIRM ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย กรุงเทพฯ

  • Post published:August 7, 2023

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนรางวัลการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของสมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยในปีนี้มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาด้านวิชาประกันชีวิต หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก) ทุนละ 10,000 บาท จำนวนทั้งหมด 2 ทุน ได้แก่ นายกิติพงษ์ ประสานสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และนายสุรเชษฐ ศรีเปารยะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี เปิดเผยว่า ในปีนี้สมาคมประกันชีวิตไทย ได้มอบทุนและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 14 สถาบัน จำนวน 69 ทุนรางวัล ได้แก่

1. ทุนการศึกษาด้านวิชาประกันชีวิต หรือ คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นสาขาหรือวิชาเอก

2. ทุนการศึกษาด้าน Data Analytics

3. รางวัลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาประกันชีวิตและคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยตรง

4. รางวัล ASA Course I (Exam P – Probability)

5. รางวัล ASA Course II (Exam FM – Financial Mathematics)

ขอขอบคุณ คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย รวมถึงทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้การสนับสนุน นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาและสร้างความร่วมมือด้านการประกันชีวิตต่อไป