You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา และ บจ.จัดทำโดย พีดับบลิวเค ลงนาม MOU ทางวิชาการ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา และ บจ.จัดทำโดย พีดับบลิวเค ลงนาม MOU ทางวิชาการ

  • Post published:July 27, 2023

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2566) ที่โรงแรมอันดาคีร่า จังหวัดภูเก็ต ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ นำไปสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบยั่งยืน กับสองผู้ประกอบการ ที่ได้ให้เกียรติร่วมหารือความร่วมมือ ประกอบด้วย โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา (Crest Resort and Pool Villas) และ บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด โดยที่ผ่านมาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งสองเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าเรียนรู้ด้านการทำงานมาโดยตลอด

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คุณสรวิทย์ หนูประเสริฐ ผู้จัดการโรงแรม เครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยมีอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคุณนพดล แป๊ะตะเภา HR and Training Manager ร่วมเป็นพยานในการลงนาม

ในการเดียวกัน คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณปราการ วัฒนโฆษิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคุณลออแก้ว วัฒนโฆษิต เป็นตัวแทนจาก บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด ร่วมเป็นพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วย