You are currently viewing ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • Post published:July 26, 2023

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)