You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3

  • Post published:September 12, 2022

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลนาตาล่วง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 3 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านสาระน่ารู้ต่อชุมชน โดยปราชญ์ชุมชน 2 ท่าน คุณวิรัตน์ เหมทานนท์ ซึ่งได้สาธิตและถ่ายทอดวิธีการทำไข่เค็มสมุนไพร และคุณจินตนา กาหยี สาธิตและถ่ายทอดวิธีการทำสมุนไพรสูดดมซึ่งมีส่วนผสมของเครื่องเทศที่เป็นอัตลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่นตรัง และมิติด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง พร้อมบุคลากร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐาน โดยได้ร่วมผลิตสินค้าไข่เค็มสมุนไพรเพื่อนำไปแปรรูปเป็นไข่เค็มสมุนไพรผงและสมุนไพรสูดดมผสมเครื่องเทศตรัง และระดมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มากกว่า 5 รายการ ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนาตาล่วงต่อไป

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์