You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3

  • Post published:September 12, 2022

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 3 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มิติด้านการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมิติด้านภาษาจีนและวัฒนธรรม โดย ดร.เกตมาตุ ดวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพิศาล เต็งเฉี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด คุณจำนาญ เต็งรัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนามิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐานต่อไป

#U2T#U2TforBCG

#CM#PSU#PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์