You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม พิชิต TCAS’66” : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม พิชิต TCAS’66” : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 3

  • Post published:September 8, 2022

วันนี้ (8 กันยายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.พรรษา พรหมมาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม พิชิต TCAS’66” : A-Level ภาษาอังกฤษ TGAT Eng ครั้งที่ 3 ดำเนินงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสอบวัดสมรรถนะทั่วไป สำหรับการยื่นสมัครเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS โดยเป็นการอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ได้รับการตอบรับจากครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์