You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก ครั้งที่ 3

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก ครั้งที่ 3

  • Post published:August 31, 2022

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลบางรัก จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการตลาดดิจิทัล บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มิติด้านการประกันภัยในชีวิตและธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ มิติด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยวชุมชน สินค้าและบริการตามมาตรฐาน โดยในมิติที่ 3 ในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจะจัดจำหน่าย เข้าสู่ระบบบริหารจัดการหน้าร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ (E-Shop) และจะเปิดตัวแพลตฟอร์ม E-Shop ดังกล่าวของตำบล ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามได้ในช่องทางการสื่อสารของของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์