You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 2

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 2

  • Post published:August 29, 2022

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลนาตาล่วง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงกิจกรรมภายในโครงการฯ ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการตลาดดิจิทัล บรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มิติด้านการประกันภัยในชีวิตและธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และมิติด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง พร้อมบุคลากร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยวชุมชน สินค้าและบริการตามมาตรฐาน โดยในมิติที่ 3 ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจะจัดจำหน่าย เข้าสู่ระบบบริหารจัดการหน้าร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ (E-Shop) และจะเปิดตัวแพลตฟอร์ม E-Shop ของตำบล นาตาล่วง ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามได้ในช่องทางการสื่อสารของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์