You are currently viewing U2T for BCG ตำบลโคกหล่อ จัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าจากซองกาแฟให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

U2T for BCG ตำบลโคกหล่อ จัดกิจกรรมอบรมการสานกระเป๋าจากซองกาแฟให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

  • Post published:August 23, 2022

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตำบลโคกหล่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบการสานกระเป๋าด้วยซองกาแฟและการเผยแพร่ความรู้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกหล่อ ณ อาคารสำนักงานชั่วคราวเทศบาลตำบลโคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างซองกาแฟนำกลับมาพัฒนาสานเป็นกระเป๋าถือที่สวยงาม ช่วยลดปริมาณขยะ และเป็นการพัฒนาอาชีพเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุต่อไป