You are currently viewing คณะทำงาน U2T for BCG ต.โพรงจระเข้ ลงพื้นที่วางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ครั้งที่ 2

คณะทำงาน U2T for BCG ต.โพรงจระเข้ ลงพื้นที่วางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ครั้งที่ 2

  • Post published:August 15, 2022

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ พร้อมด้วย อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  นางสาวสุวิมล เกตุทอง ผู้ประสานงานศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหรือ U2T for BCG พื้นที่ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานและพูดคุยกับผู้นำชุมชน บัณฑิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวของตำบลโพรงจระเข้

#U2T#U2TforBCG

#CM#PSU#PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์