You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 1

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลหนองตรุด ครั้งที่ 1

  • Post published:August 15, 2022

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลหนองตรุด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับจากการแสดงศิลปะพื้นบ้านมโนราห์จากโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ และมีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านสาระน่ารู้ต่อชุมชน โดย ปราชญ์ชุมชน คุณเจริญ สังข์พราหมณ์ ซึ่งได้เล่าประวัติตำบลหนองตรุดในอดีตปัจจุบัน สาธิตการขับหนังตะลุง การขับกลอนมโนราห์ และ มิติด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณการุณ ขวัญทอง กำนันตำบลหนองตรุด และผู้ใหญ่บ้านในตำบล รวมถึงคุณพิสิทธิ์ สุขรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มสตรีในตำบล ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการในชุมชนตามมาตรฐาน ซึ่งในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมขับบทลิเกป่าและระดมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มากกว่า 5 รายการ ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนต่อไป

#U2T#U2TforBCG

#CM#PSU#PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์