You are currently viewing หลักสูตร DBiZ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ดูงานด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ณ บจก.วู้ดเวอร์ค

หลักสูตร DBiZ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ดูงานด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ณ บจก.วู้ดเวอร์ค

  • Post published:August 10, 2022

***** เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด อาจารย์ศูภโชค สุขเกษม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ได้เข้าดูงานด้านกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการนำเอาเทคโนโลยีและโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจมาช่วยในกระบวนการทำงาน เช่น การจัดกาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การขายสินค้า การจัดการคลังสินค้า  และการขนส่งสินค้า ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด โดยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 948-451 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณนัยนา รัตติยาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดกา ให้ข้อมูลและพาชมกระบวนการทำงานของการแปรรูปไม้ยางพารา

#DBiZ #CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์