You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก ครั้งที่ 2

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก ครั้งที่ 2

  • Post published:August 10, 2022

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ สวนจรัญ (สวนสุดจิต) หมู่ 3 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง  ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิด “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลบางรัก จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี อาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมทำกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมอบรม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงกิจกรรมภายในโครงการ โดยการจัดโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลบางรัก ครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มิติด้านภาษาจีนและวัฒนธรรม โดย ดร.เกตมาตุ ดวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ มิติด้านการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

การทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก คุณจรัญ สุดแป้น เจ้าของสวนจรัญ (สวนสุดจิต) โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล ประชาชนผู้สนใจ ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ได้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างอเนกประสงค์ (ออแกนิค) การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ น้ำกระชายผสมลูกจันทน์เทศ น้ำพริกปลาข้าวสาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐานต่อไป

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์