You are currently viewing ทีมบีพี พารารีฟ – BP ParaLeave ประชุมเตรียมความพร้อม ส่งผลงานเข้าแข่งขัน Regional Hackathon ระดับภูมิภาค

ทีมบีพี พารารีฟ – BP ParaLeave ประชุมเตรียมความพร้อม ส่งผลงานเข้าแข่งขัน Regional Hackathon ระดับภูมิภาค

  • Post published:August 5, 2022

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคินทณ์  หัวหน้าโครงการ U2T for BCG พื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการส่งผลงานเข้าแข่งขันในโครงการ Regional Hackathon ระดับภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน โดยมี นางสาวสุวิมล เกตุทอง ผู้ประสานงานศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะทำงาน ทีมบีพี พารารีฟ – BP ParaLeave จากตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะพาณิชย์และการจัดการ เข้าร่วมการประชุม โดยจะนำผลงานดังกล่าวเข้าร่วมแข่งขันในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์