You are currently viewing คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาตาล่วง

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ตำบลนาตาล่วง

  • Post published:August 2, 2022

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลนาตาล่วง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดพิธี “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ โดยการจัดโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ครั้งที่ 1 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรม โดย ดร.เกตมาตุ ดวงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ด้านการคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ โดย อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง พร้อมบุคลากร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐานต่อไป