You are currently viewing 8 ตำบล โครงการ U2T for BCG คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Workshop การดำเนินงาน

8 ตำบล โครงการ U2T for BCG คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Workshop การดำเนินงาน

  • Post published:July 26, 2022

8 ตำบล โครงการ U2T for BCG คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Workshop การดำเนินงาน

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ  อาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  และคุณสุวิมล เกตุทอง พร้อมด้วย คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลโคกสะบ้า ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว ตำบลควนปริง ตำบลนาโยงใต้ ตำบลทับเที่ยง ตำบลนาพละ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม 2565 รวมถึงทำ Workshop นำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบล

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์