You are currently viewing สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา-คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือภาคอุตสาหกรรม จ.ตรัง ขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา-คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือภาคอุตสาหกรรม จ.ตรัง ขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

  • Post published:July 8, 2022

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร. เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยาพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อนาคตเชิงกลยุทธ์และการวิจัยเชิงระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และตัวแทนอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มธุรกิจด้านยางพาราในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว ผู้แทนเครือบริษัทศรีตรัง จำกัด มหาชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจยางพาราให้มีความทันสมัยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นในอนาคต