You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการอบรมจัดทำ Portfolio ให้นักเรียน ม.ปลาย ใน จ.ตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการอบรมจัดทำ Portfolio ให้นักเรียน ม.ปลาย ใน จ.ตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

  • Post published:July 7, 2022

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานหลักสูตรและคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “TCAS : Portfolio เขียนอย่างไรให้ได้คอนเทนต์คุณภาพ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาต่างๆ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจัดทำ Portfolio และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการและดูแลสังคมที่เชื่อมโยงบทบาทของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิและโรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

ชมภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ เพจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์